PICOZONE 2,5MG FILMTABLETTA 100X

I

 

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK AFELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

 

Picozone2,5 mg filmtabletta

 

letrozol

 

Mielőttelkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájé­koztatót.

 

-                Tartsa meg abetegtájékoztatót. A benne szereplő információkra a későbbiek­ben is szükségelehet.

-                Továbbikérdéseivel forduljon orvosához vagy gyógy­szerészéhez.

-                Ezt agyógyszert az orvos Önnek írta fel. Ne adja át a készítményt másnak. Számáraártalmas lehet még abban az esetben is, ha tünetei az Önéhez hasonlóak

-                Ha bármelymellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsoroltmellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagygyógy­szerészét.

 

 

Abetegtájékoztató tartalma:

 

1.         Milyentípusú gyógyszer a Picozone és milyen betegségek esetén alkalmazható.

2.         Tudnivalóka Picozone al­kal­ma­zása előtt

3.         Hogyankell szedni a Picozone-t?

4.         APicozone lehetséges mellékhatásai

5.                 Hogyan kelltárolni a Picozone-t?

6.         Továbbiinformá­ciók

 

 

1.            MILYENTÍPUSÚ GYÓGYSZER A PICOZONE ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ

 

A Picozone egy aromatáz inhi­bítor. Ez azt je­lenti, hogy a szervezetbengátol bizonyos, aromatáznak nevezett enzimet. Ezek az enzimekbefo­lyá­solják bizonyos női nemi hor­monok,azaz pél­dá­ul az öszt­ro­gén termelődését a szer­ve­zetben. Ezeknek az enzimeknek a gátlásával aPicozone az öszt­ro­gén mennyi­ségének csök­kenéséhez vezet a szer­ve­zetben. APicozone-t olyan nők em­lő­rákjának ke­ze­lésére hasz­nálják, akiknél a tu­mornö­vekedése spe­ci­fi­kus női nemi hor­monoktól (öszt­ro­gének) függ (azaz öszt­ro­gén re­cep­tor po­zi­tív).

 

APicozone-t az aláb­bi­ak sze­rint alkal­mazzák:

 

Primer em­lő­rák kísérő (ad­ju­váns) ke­ze­lése olyannőknél, akiknek a menstruációja leállt (menopauza utáni nők).

 

Primer em­lő­rák kiterjesztett kísérő (ad­ju­váns) ke­ze­léseolyan nőknél, akiknek a menstruációja leállt (menopauza utáni nők), és akikkorábban az em­lő­rák ke­ze­lésére 5 évig stan­dard kísérő (ad­ju­váns) ke­ze­léstkaptak egy másik gyógy­szerrel, a ta­mo­xi­fennel.

 

Előrehaladottem­lő­rák elsődleges ke­ze­léseként olyan nőknél, akiknek a menstruációjaleállt (menopauza utáni nők).

 

Előrehaladott em­lő­rák ke­ze­lése, amely visszatért,vagy tovább nö­vekedett olyan nőknél, akiknek a menstruációja leállt, vagyakiknél mes­ter­sé­gesen leállították (menopauza utáni státus), és akikkorábban egy másik gyógy­szert kaptak, amely blokkolja a spe­ci­fi­kus női nemihor­monok (öszt­ro­gének) tu­morra gyakorolt hatását (anti-öszt­ro­gének).

 

APicozone ha­té­kony­ságát nem állapították meg olyan em­lő­rákos nőbetegeknél,akiknél a tu­mor nö­vekedése nem függ (öszt­ro­gén re­cep­tor ne­ga­tív) spe­ci­fi­kusnői nemi hor­monoktól(öszt­ro­gének).

 

 

2.            TUDNIVALÓKA PICOZONE AL­KAL­MA­ZÁSA ELŐTT

 

Neszedje a Picozone-t

-        ha allergiás(túlérzékeny) a letrozolra, vagy a Picozone egyéb összetevőjére (lásd a 6.pont)

-        mielőtt a menstruációjaleállt (menopauza előtti endokrin státus)

-        terhesség és szoptatásalatt.

 

APicozone fokozott elővigyázatossággal alkal­maz­ha­tó

-         ha aveseműködés sú­lyos károsodásában szenved (kreatinin clearance < 30ml/perc), mivel nincsenek meg­fe­le­lő kli­ni­kaita­pasztalatok.

-         haenyhe-közepes vagy sú­lyos májbetegségben szenved,mivel nincsenek megfelelő kli­ni­kai ta­pasztalatok.

-         hacsontritkulásban (osz­teo­po­ró­zis) szenved,vagy ennek kialakulásának fokozott veszélyével rendelkezik, vagy a múltbanbármilyen csonttörése volt. Ebben az esetben a ke­ze­lés megkezdése előttorvosa meg fogja határozni csontjai sű­rű­ségét, és a ke­ze­lés során ezt rend­szeresenmegismétli. Ha szük­sé­ges, orvosa csontritkulásának (osz­teo­po­ró­zis)ke­ze­lésére vagy meg­elő­zésére ke­ze­léstrendelhet el, és gondosan ellenőrzi Önt.

 

 

Akezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek

Feltétlenültájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégibenszedett egyéb gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható készítményeketis.

 

Terhességés szoptatás

 

          Nem szabadPicozone-t szedni, ha terhes vagy szoptat, mivel ez károsíthatja gyermekét.

          Mivel aPicozone-t csak menopauza utáni nőknek ajánlják, valószínű, hogy a terhességgelés szoptatással kap­csolatos kor­lá­tozások önre nem vonatkoznak.

          Ha azonbannemrég hagyta abba a menstruálást, orvosának meg kell beszélnie önnel a fo­gam­zás­gátlás szük­sé­gességét, mivel még teherbe eshet.

 

Gyermekekvagy serdülők

APicozone gyermekeknél vagy serdülőknél való al­kal­ma­zásának nincs re­le­vánsindikációja.

 

Időskorúak(65 éves és annál idősebb)

Idős emberek (65 éves, és annálidősebb), ugyan­abban a dó­zisbanszedhetik a Picozone-t, mint más felnőttek.

 

Mielőttbármilyen gyógyszert elkezdene szedni, beszélje meg kezelőorvosával, vagygyógyszerészével.

 

Akészítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükségesképességekre

Valószínűtlen,hogy a Picozone csök­kenti a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükségesképességeit. Azonban alkalmanként néhány beteg fáradtságot érez, szédül vagyálmos. Ha ez történik, nem szabad autót vezetni vagy gépet kezelni.

 

Fontosinformá­ciók a Picozone néhány segédanyagáról

A Picozone laktózt (tejcukor) tar­tal­maz.Amennyibenkezelőorvosa korábban már figyelmeztette Önt, hogy bizonyos cukrokra érzékeny,keresse fel orvosát, mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert.

 

 

3.            HOGYANKELL SZEDNI A PICOZONE-T

 

A Picozone-t mindig az orvosáltal elmondottaknak meg­fe­le­lő­en szedje. Amennyiben nem biztos az adagolástilletően, kérdezze meg orvosát vagy gyógy­szerészét.

 

APicozone szokásos dózisa napi 1 tab­let­ta egy pohár vízzel vagy más fo­lya­dékkal.

 

Folyamatosan,minden nap szedje a Picozone-t, az orvos által elmondottaknak meg­fe­le­lő­en.Esetleg hónapokig vagy évekig is kell szednie.

 

Haaz előírtnál több Picozone-t vett be

Azonnalkérjen tanácsot orvosától vagy a kórháztól. Mutassa meg a tabletták cso­mago­lását.

Egyediesetekben beszámoltak letrozol túladagolásról.

Nincsspe­ci­fi­kus ellenszer. Ezért a túladagolást tü­netileg kezelik.

 

Haelfelejtette bevenni a Picozone-t

Nevegyen be kétszeres adagot a kihagyott tabletta pótlására. Folytassa a ke­ze­lést,és a kö­vet­ke­ző dó­zist a szokásos módon szedje be.

 

Haidő előtt abbahagyja a Picozone szedését

Nehagyja abba a Picozone ke­ze­lést, mielőtt nem beszélt orvosával, mivel aPicozone ke­ze­lés egy hosszú idejűke­ze­lés. Beszélje meg orvosával, ha bár­mi­lyen problémája van a Picozone hasz­nálatával.

 

Habármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban,kérdezze meg orvosát vagy gyógy­szerészét.

 

 

4.       LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

 

Mintminden gyógyszer, így a Picozone is okozhat mel­lék­ha­tásokat, amelyek azonbannem mindenkinél je­lentkeznek.

A letrozol-lalkezelt betegeknél meg­fi­gyelt alábbi mel­lék­ha­tások főleg enyhe vagy közepestermé­sze­tűek. A legtöbb mel­lék­ha­tás az öszt­ro­génhiányhoz kap­cso­lódik (lásd pél­dá­ul hőhullámok).

 

-                Hagyengeséget, bénulást, vagy az érzékelés elvesztését ta­pasztalja a karjábanvagy a lábában, vagy testének bár­me­lyik részében, gyengül a koordinációsképessége, hányingere van, nehezen beszél, vagy lélegzik (agyi probléma, azazpél­dá­ul sztrók jele)

-                Hahirtelen nyomasztó mellkasi fájdalmat érez, vagy légszomja van, vagymegduzzadnak a bokái (szívprobléma jele)

-                Hanehezen lélegzik, mellkasi fáj­da­lmat érez, elájul, felgyorsul a szívverése,bőre kékesen elszíneződik, vagy karjában, lábában (lábfejében) hirtelen fáj­da­lmatérez (annak a jele, hogy esetleg vér­rögképződött)

-                Haduzzadást és vörösséget ta­pasztal egy vénamentén, amely tapintásra rendkívül puha és esetleg fáj­da­lmas

-                Hafer­tő­zések miatt magas láza lesz, hideg rázza, szája fekélyesedik (a fehérvérsejtek hiánya)

-                Hasúlyos,hosszantartó homályos látása lesz

 

 

Nagyongyakori mel­lék­ha­tások: 10 kezelt betegből többmint 1

 

·              fokozottverejtékezés,

·              ízületi fáj­da­lom,

·              hőhullámok,fáradtság-érzet (be­le­ért­ve az energia és az erő elvesztését, va­la­mint agyengeség-érzetet).

 

Gyakorimel­lék­ha­tások: 10 kezelt betegből kevesebb, mint 1, de 100 kezelt betegből többmint 1.

 

·              testsúlynövekedés,

·              fejfájás,szédülés,

·              émelygés,hányás, emésztési zavar, székrekedés, hasmenés,

·              hajhullás,bőrkiütések (be­le­ért­ve a bőr kivörösödését, foltokat vagy duzzanatokat, abőr hámlásaát és felhólyagosodását)

·              izomfájdalom,csontfájdalom, csontritkulás (osz­teo­po­ró­zis),csonttörések,

·              étvágycsökkenés,étvágynövekedés, a vér ko­lesz­te­rin-szintjének megemelkedése,

·              ál­ta­lá­nosrosszullét érzés, a lábak vagy a lábfejek duzzadásafo­­lya­dék-felhalmozódás miatt,

·              dep­resszió.

 

Nem-gyakorimel­lék­ha­tások: 100 kezelt betegből kevesebb, mint 1, de 1 000 kezelt betegből több mint 1.

 

·              test­súlycsökkenés,

·              a szívdobogásészlelése (palpitációk), gyorsabb szívritmus (tachikardia),

·              a fehérvérsejtek számának csök­kenése (leukopénia), amely valószínűbbé teszi a fer­tő­zéseket,

·              az agy csök­kentvérellátása, érzékelési változások(be­le­ért­ve a tapintásos érzékeléseket [paresztézia], és az érzékelésromlása), álmosság, álmatlanság, memóriakárosodás,ízérzékelési zavarok,

·              aszemlencsének a látást befo­lyá­soló zavarosodása (szürkehályog),szem-irritáció, homályos látás,

·              légzésinehézségek

·              hasi fáj­da­lom,a száj gyul­la­dása, szájszárazság,

·              gyakoribbvizelés,

·              a bőrviszketése vagy szárazsága, csalánkiütés,

·              ízületi gyul­la­dás(arth­ri­tis),

·              ál­ta­lá­nos duzzadás, a fo­lya­dék-fölösleg felhalmozódásamiatt,

·              húgyútifertőzések,

·              tu­morfájdalom(nem kísérő [ad­ju­váns] és kiterjesztett kísérő [ad­ju­váns] ke­ze­lés),angina és szívroham (ischemiás keringési események), begyulladt vérerek (be­le­ért­vea felszíni és a mély vénákat is, vér­rög-képződéssel),vér­nyo­más-emelkedés;

·              láz, nyál­ka­hár­tya szárazság, szomjúság,

·              a májenzimekla­bo­ra­tó­ri­umi értékeinek változása,

·              hüvelyivérzések, hüvelyi váladékozás, hüvelyszárazság, emlőfájdalom,

·              szorongás(beleértve az idegességet és irritabilitást),

·              Köhögés

·              Szívproblémák,melyek légszomjat és a bokák duzzadásátokozzák,

·              A vér­edényekbenelszabaduló vér­rögök, amelyek más szerv eréttömítik el.

 

Ritkamel­lék­ha­tások: 1000 kezelt betegből kevesebb, mint 1, de 10000 kezelt betegből több mint 1.

 

·              sztrók, vér­rög a tüdő ereiben (tüdőembólia), vér­rög-képződés az artériákban (artériás trom­bó­zis).

 

Habármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsoroltmellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagygyógy­szerészét.

 

 

5.       HOGYAN KELL TÁROLNI APICOZONE-T

 

A gyógy­szer gyermekektől elzárvatartandó.

 

A nedvességtől való védelemérdekében az eredeti csomagolásban tárolandó.

 

A csomagoláson feltüntetettlejárati idő után ne szedje a Picozone-t. A lejárati idő a megadott hónaputolsó napjára vonatkozik.

 

A gyógyszereket nem szabad aszennyvízzel vagy a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kérdezze meggyógyszerészét, hogy szükségtelenné vált gyógyszereit miként semmisítse meg.Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

 

 

6.         TOVÁBBIINFORMÁCIÓK

 

Mittartalmaz a Picozone:

 

-A készítmény ha­tó­a­nyaga aletrozol. Minden tab­let­ta 2,5 mg letrozolt tar­tal­maz.

-Egyébösszetevők a laktóz-monohidrát, ku­ko­ri­cakemé­nyí­tő, mik­ro­kris­tályos cel­lu­lóz, nát­ri­umkemé­nyí­tő-glikolát, hidroxipropil-metilcellulóz, hidroxipropil-cellulóz, mag­né­zi­um-sztea­rát,talkum, gyapotmag olaj, sárga-vasoxid (E 172), vörös-vasoxid (E 172),titán-dioxid (E 171).

 

Milyena Picozone külleme, és mit tar­tal­maz a csomagolás

 

APicozone filmtabletták kerekek, sárga színűek, és mindkét oldaluk domború. Atabletták 10, 30 és 100 tab­let­tát tar­tal­ma­zó buborékfóliába vannakcsomagolva.

 

Aforgalombahozatali engedély jogosultja:

STADAArzneimittel AG

Stadastrasse2-18,

D-61118Bad Vilbel

Németország

Tel.:+ 49 6101 603 0

Fax::+ 49 6101 603 259

Email:info@stada.de

 

Gyártó:

Hauptpharma Münster GmbH

Scheebrüggenkamp15,

D-48159,Münster

Németország

 

cellpharm GmbH

Feodor-Lynen-Str.35

30625Hannover

Németország

Telefon:+49 511/5 46 08-90

Telefax:+49 511/5 46 08-98

info@cellpharm.com

 

STADAArzneimittel AG

Stadastrasse2-18,

D-61118Bad Vilbel

Németország

 

Ezt agyógy­szerterméket az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban az alábbi nevekenlehet forgalomba hozni:

 

Németország:LETRO-cell 2,5 mg Filmtabletten

Csehország:Letrozol STADA 2,5 mg potahované tablety

Észtország:Picozette 2,5 mg film-coated tablet

Magyarország:Picozone 2,5 mg filmtabletta

Litvánia:Picozone 2,5 mg plèvia dengtos tabletès

Lengyelország:Picozone

Szlovákia:Letrozole STADA 2,5 mg filmom obalené tablety

Szlovénia:Picozone 2,5 mg filmsko obložene tablete

 

OGYI-T-20893/01  -  30x

OGYI-T-20893/02  -  100x

 

Abetegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2013. január


vissza

medigen®
gyógyszerkereső

Tájékozódjon könnyen, egyszerűen bármilyen gyógyszerről! Elég, ha beolvassa a dobozon található vonalkódot a mobiltelefonja kamerájával, vagy a keresőbe elkezdi begépelni a gyógyszer nevét, a medigen® alkalmazás segítségével.

Medigen okosvény, gyógyszerkereső, gyógyszerrendelés online, online patika, online betegtájékoztató, e-asszisztens

Zsebre teszem a tudást!