Jelen szabályzat a „ Medigen” mobilalkalmazás (továbbiakban: Medigen) használatának Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF és Adatvédelmi szabályzat) tartalmazza. Alábbiakban kerülnek meghatározásra azon jogok, kötelezettségek, eljárások és egyéb feltételek, amelyek a www.medigen.hu, valamint a „ Medigen” működésével, az általuk kínált szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosak és amely irányadó a www.medigen.hu, valamint a „ Medigen” szolgáltatásait igénybe vevő személyek közötti jogviszonyokban.

I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen ÁSZF és Adatvédelmi szabályzat alkalmazásában:

I.1. „ Felhasználó”: azon személy, aki a „ Medigen” felhasználói felületén regisztrál, mint Felhasználó/igénybevevő, a weboldal és/vagy a mobilalkalmazás szolgáltatásait igénybe veszi.

I.2. „ Szolgáltató” – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló, 2001. évi CVIII. törvény alapján a www.medigen.hu oldal üzemeltetője, illetve a „ Medigen” alkalmazás fejlesztője – a továbbiakban: Szolgáltató -, a Medigen.hu Zrt. a II. pontban részletezettek szerint.

I.3. „ Medigen” mobilalkalmazás: Szolgáltató által fejlesztett weboldal, a www.medigen.hu és a „Medigen” mobilalkalmazás, amely alkalmas arra, hogy a regisztrált Felhasználó saját, önkéntes elhatározása és egyedi jóváhagyása alapján azon különféle adatokat rögzítsen, emlékeztetőket állítson be, valamint gyógyszerek használatára vonatkozó információkat és tájékoztatókat, leírásokat olvasson, gyógyszertári előjegyzésben vegyen részt.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló, 2001. évi CVIII. törvény 5.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a szolgáltatás igénybevétele írásbeli szerződésnek minősül.

I.4. „ Profil”: a Felhasználó saját döntése alapján létrehozott elektronikus tartomány, amely tartalmazza a Felhasználó jelszavát, email címét, születési évét. A felhasználói Profil létrehozásához a fentiekben írt adatok szükségesek. Ezen túlmenően Felhasználó saját akarat elhatározása és az OK gomb megnyomásával írásbeli hozzájárulása alapján a www.medigen.hu webes felületen és „ Medigen” mobilalkalmazásban egyéb, személyére vonatkozó adatokat is rögzíthet és tárolhat (vérnyomásérték, vércukorérték, szedett gyógyszerek, megvásárolt gyógyszerek).

I.5. „ Gyógyszerleírás, betegtájékoztató”: a „ Medigen” mobilalkalmazás tartalmaz gyógyszerleírást, betegtájékoztatót. A gyógyszerleírás összefoglalt, rövid változata a Szolgáltató saját meghatározása a Felhasználó rövid, áttekinthető tájékoztatása érdekében. Míg a részletes gyógyszerleírás, használati útmutató más, webes felületeken is elérhető, nyilvános és részletes tájékoztató, amelyre Szolgáltatónak ráhatása nincs, a Szolgáltatótól független leírás. Ezen termék leírások a mobilalkalmazás használatával, melynek során elegendő a Felhasználó részére kiállított orvosi vény ún. okos telefonnal történő beolvasása is. Egyéb tekintetben a betegtájékoztató a gyógyszerhez mellékelt, a felhasználónak (betegnek) szóló, törvény szerinti közérthető tájékoztatása.

I.6. „ Gyógyszertári (patikai) előjegyzés”: A szolgáltatás kizárólag a „ Medigen” mobilalkalmazással vehető igénybe. A szolgáltatás keretében a Felhasználó a részére felírt orvosi vényt ún. okoseszköz (okostelefon, tablet, iPad, notebook, stb.) segítségével a kiválasztott gyógyszertár előjegyzési rendszerébe feltöltheti. A rendszer a vényből csak korlátozott adatokat vesz át, amelyek nem alkalmasak sem személy-, illetve sem betegazonosításra, ugyanis a mobilalkalmazás a vényen található aló és felső számsorból csak az alábbi adatokat tölti fel a rendszerbe: év, nap, vény egyedi azonosítószáma, CDV kód, a termék TTT kódja, a termék darabszáma. A feltöltött vény korlátozott adataiból a rendszer automatikusan generál egy egyedi azonosítószámot, technikai sorszámot, amely alapján a rendszerben azonosítható a Felhasználó előjegyzése.

A vény fent megjelölt adatainak feltöltésével Felhasználó tájékoztatja a gyógyszertárat, hogy a számára visszajelzett időpontban a gyógyszer kiváltása céljából megjelenik a patikában. A magisztrális készítmények (a gyógyszertárban helyben elkészített készítmények) vonatkozásában ezen szolgáltatás nem vehető igénybe, sem vény feltöltés, sem előjegyzés formájában. A „Medigen” mobilalkalmazás felületén keresztül időszakosan lehetőség van vény nélkül kapható termékek (úgynevezett OTC termékek) előjegyzésére is.

A gyógyszertári előjegyzés nem keletkeztet vásárlási kötelezettséget a Felhasználóra, a gyógyszertár 3 (három) munkanapon keresztül fenntartja az előjegyzés alapján a gyógyszereket a Felhasználó részére, amelynek lejártát követően az előjegyzést lejárt státuszúnak minősíti. Mindazonáltal a gyógyszertárnak joga van ahhoz, hogy a 3 munkanapot követően is fenntartsa a Felhasználó előjegyzését, a saját döntése alapján. Az átvételi lehetőséggel kapcsolatban a Felhasználót a mobilalkalmazáson keresztül értesítheti.

Egy konkrét vény a „ Medigen” mobilalkalmazásban kizárólag egy alkalommal tölthető fel! A gyógyszertári előjegyzés nem minősül megrendelésnek, valamint a szolgáltatás igénybevétele nem minősül az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendeletben meghatározott interneten keresztül történő kiadásnak.

I.7. „ Gyógyszertár”: gyógyszer árusításra működési engedéllyel rendelkező és gyógyszert, tápszert, gyógyászati segédeszközt, valamint gyógyszernek nem minősülő, gyógyhatású készítményt, illetve gyógyszernek nem minősülő, de egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó, illetve gyógyszertárban forgalmazható egyéb termékeket kiskereskedelmi forgalomban ténylegesen forgalmazó olyan jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó, stb., aki a www.medigen.hu és a „Medigen” mobilalkalmazás üzemeltetőjével a gyógyszertári előjegyzés szolgáltatás működtetésének vonatkozásában szerződést kötött.

A Felhasználó által a „Medigen” mobilalkalmazásban gyógyszertári előjegyzés szolgáltatás használatával feltöltött vény, vagy a beküldött OTC termékekre vonatkozó előjegyzés alapján a gyógyszertár a – korlátozott adattartalomra tekintettel, amely sem a személy-, illetve sem betegazonosítási adatokat nem tartalmaz – az előjegyzést összeállítja és csak annak a páciensnek szolgáltatja ki a gyógyszertári megjelenés alkalmával, aki a gyógyszerekhez tartozó, eredeti orvosi vényt bemutatja és a gyógyszerész részére átadja.

I.8. „ Patikanet”: a „Medigen” mobilalkalmazás a PATIKANET Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 1114 Budapest, Orlay utca 4. 1. em.4., képviseli: Ugrai Péter vezérigazgató) információs rendszerét, vagy a Rendszergazda információs rendszerét használja az előjegyzések feldolgozására.

I.9. „ Okoseszköz”: az okoseszköz olyan kommunikációra alkalmas készülék (okostelefon, tablet, iPad, laptop, stb.), amelynek teljes értékű operációs rendszere szabványosított interface-eket és platformot nyújt az alkalmazásfejlesztők számára, továbbá egyszerűen egy olyan készülék, ami olyan fejlett funkciókat tartalmaz, mint email, Internet és e-könyv-olvasó, és/vagy teljes értékű billentyűzet, vagy külső USB-s billentyűzet és VGA csatlakozó. Más szavakkal, egy miniatűr számítógép, amely akár telefonként, akár tabletként, akár laptopként is képes működni.

I.10. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

I.11. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

I.12. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

I.13. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

I.14. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

I.15. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

I.16. Rendszergazda: a gyógyszertári előjegyzést feldolgozó informatikai szolgáltató. A rendszergazda az előjegyzés teljesítéséhez szükséges adatokat, így az előjegyzett termék nevét, mennyiségét, az előjegyzés időpontját kapja meg. Az előjegyzéseket egyedi számsor azonosítja, amelyből semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adat nem ismerhető meg.

II. SZOLGÁLTATÓ

II.1. Szolgáltató adatai:

Név: Medigen.hu Egészségügyi Szervező és Szolgáltató Zrt.
Székhely: 1114 Budapest, Orlay u. 4. I. em. 4.
Adószám: 25180556-2-43
Cégjegyzék: 01 10 048399
Képviseli: Ugrai Péter vezérigazgató

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Személyesen: 1114 Budapest, Orlay u. 4. I. em. 4.
Személyes ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: 9.00 – 17.00
Postai cím: 1114 Budapest, Orlay u. 4. I. em. 4.
Telefon: + 36 1 386 28 89
Email: medigen@medigen.hu

II.2. A Szolgáltató a jelen ÁSZF és Adatvédelmi szabályzat szerint az alábbiakat vállalja, illetve jelenti ki tevékenységével kapcsolatban:

II.2.1. A Szolgáltató vállalja, hogy az egyes gyógyszer-gyártókkal, nagykereskedőkkel és gyógyszertári rendszergazdákkal kapcsolatot tarthat, az általuk forgalmazott termékek használati utasításait megjelenítheti a „ Medigen” mobilalkalmazásban.

II.2.2. Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználók részére olyan felületet biztosít, amelyen a Felhasználó önkéntes elhatározása és egyedi jóváhagyásával rögzítheti az általa szedett gyógyszerek fajtáit, azokhoz a beszedésükre vonatkoztatott időpontra emlékeztető jelzéseket párosíthat, melyek alkalmazásával a „ Medigen” mobilalkalmazás a megadott időpontokban emlékezteti a Felhasználót a gyógyszer bevételére.

II.2.3. Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználók részére olyan felületet biztosít, amelyen a Felhasználó saját döntése alapján rögzítheti az elkövetkező orvosi vizsgálatainak időpontjait, azokhoz a megjelenésére vonatkoztatott (előzetes) időpontra jelzéseket párosíthat, melyek alkalmazásával a www.medigen.hu oldal, valamint a „ Medigen” mobilalkalmazás a megadott időpontokban emlékezteti a Felhasználót az orvosi vizsgálaton történő részvételre.

II.2.4. Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználók részére olyan felületet biztosít, amelyen a Felhasználó saját döntése alapján rögzítheti a vérnyomásának értékeit, melyet a későbbiek során összehasonlítás, dokumentálás, archiválás céljából bármikor megtekinthet.

II.2.5. Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználók részére olyan felületet biztosít, amelyen a Felhasználó saját döntése alapján rögzítheti a vércukorszint értékeit, melyet a későbbiek során összehasonlítás, dokumentálás, archiválás céljából bármikor megtekinthet.

II.2.6. Szolgáltató vállalja, hogy Felhasználó részére olyan mobilalkalmazást biztosít, amelynek segítségével Felhasználó a részére felírt egyedi orvosi vényt ún. okoseszköze segítségével a kiválasztott gyógyszertár előjegyzési rendszerébe egy alkalommal feltöltheti. Az alkalmazás a vényen található aló és felső számsorból csak korlátozott adatokat (év, nap, vény egyedi azonosítószáma, CDV kód, a termék TTT kódja, a termék darabszáma) vesz át, amelyek nem alkalmasak sem személy-, illetve sem betegazonosításra.

II.2.7. Szolgáltató vállalja továbbá, hogy a jelen pontban körülírt rendszerét fejleszti, hogy a későbbiekben több fajta adat rögzítésére is lehetőség nyíljon a Felhasználó részére, a Felhasználó saját, egyedi döntése alapján.

II.2.8. Szolgáltató feltételezi Felhasználó részéről az Internet és a mobilalkalmazás lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és hibákra. Szolgáltató a „ Medigen” mobilalkalmazás használata során esetlegesen fellépő szoftver, kommunikációs vagy egyéb váratlan technikai hibákért felelősséget nem vállal. Törekszik annak mielőbbi kijavítására és helyreállítására.

II.2.9. A Felhasználó részére bármely, a regisztrációval, bejelentkezéssel, a www.medigen.hu oldalon, valamint a „ Medigen” mobilalkalmazás kapcsolatos problémák megoldásával, panaszokkal kapcsolatban Szolgáltató ügyfélszolgálata nyújt segítséget, tájékoztatást a fenti elérhetőségeken.

II.2.10 Szolgáltató vállalja, hogy a www.medigen.hu és „ Medigen” mobil felületeken az általa kifejlesztett szoftvert úgy fejleszti tovább, hogy az a jogszabályok rendelkezéseinek megfeleljen.

II.2.11. A Szolgáltató kijelenti, a Felhasználó és a Gyógyszertár kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Gyógyszertári előjegyzés szolgáltatás igénybevétele nem kötelezi a Felhasználót vásárlásra. Az alkalmazás során esetlegesen előforduló hibákért, pl. a Felhasználó gyógyszertárban történő meg nem jelenéséért, a Gyógyszertár nem megfelelő előjegyzés összeállításáért, az esetlegesen helytelenül, hiányosan feltüntetett vagy megjelenített árakért, kedvezményekért, meg nem jelenített üzenetekést, jelzésekért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik. Így különösen, de kizárólagosan azokért a hibákért, illetve következményeikért, amelyek abból adódónak, hogy a Felhasználó a jelzett időben nem kapta meg vagy nem a jelzett időben kapta meg a gyógyszereket, emlékeztetőket, továbbá, hogy a Felhasználó nem jelent meg a jelzett időben, a Szolgáltató semmiképpen sem tehető felelőssé.

III. FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Jogok és kötelezettségek

III.1. Felhasználó saját, önkéntes elhatározása alapján a „ Medigen” mobilalkalmazásban regisztrál, amelynek során köteles a regisztráláshoz szükséges adatokat Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. Felhasználó a regisztrálásának jóváhagyásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF-ben és Adatvédelmi Szabályzatban foglalt szabályokat megismerte, megértette és elfogadta.

Felhasználó ezen túlmenően a regisztráció jóváhagyásával elfogadja, hogy a regisztráció jóváhagyása, valamint az alkalmazáson belül bármely esetben az OK gomb megnyomása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 5.§. (1) bekezdés a) pontja szerinti írásbeli hozzájárulásának minősül, amellyel jóváhagyását adja a Felhasználó ahhoz, hogy az általa rögzített adatokat a Szolgáltató tárolja, kezelje.

III.2. Felhasználó kijelenti, hogy a regisztráláskor megadott adatok a valóságnak megfelelnek, azok módosítása esetén kötelezi magát arra, hogy a változás hatályba lépését követően haladéktalanul, legkésőbb azonban a változás hatályba lépését követő 15 (tizenöt) naptári napon belül a változásokról Szolgáltatót tájékoztatja, ennek elmulasztásából eredő kárt Felhasználó köteles viselni.

III.3. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy minden általa megadott bármilyen tartalmú adat rendszerbe történő bevitele önkéntes a részéről, az adat Felhasználó által történő rögzítése a Felhasználó saját, önkéntes elhatározása, amelyre tekintettel magatartása írásbeli hozzájárulásával azonos.

III.4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy profilját bármikor, saját, önkéntes elhatározása alapján törölheti. A törlés végleges adatvesztéssel jár együtt, amelyet a Felhasználó tudomásul vesz.

III.5. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a „ Medigen” mobilalkalmazás használata a személyes (szak)orvosi konzultációt nem helyettesíti.

III.6. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Felhasználó feladata, hogy (szak)orvosát minden esetben személyesen felkeresse, az esetlegesen szükséges gyógymód személyre szabott meghatározása céljából.

III.7. Felhasználónak joga van arra, hogy a rendelkezésére álló orvosi vényt ún. okoseszköz segítségével a kiválasztott gyógyszertár előjegyzési rendszerébe egy alkalommal feltöltheti. A feltöltött vény, vagy a kiválasztott OTC termékek alapján a gyógyszertár a – korlátozott adattartalomra tekintettel, amely sem a személy-, illetve sem betegazonosítási adatokat nem tartalmaz – az előjegyzést összeállítja és csak annak a páciensnek szolgáltatja ki a gyógyszertári megjelenés alkalmával, aki a gyógyszerekhez tartozó, eredeti orvosi vényt bemutatja és a gyógyszerész részére átadja.

A gyógyszertár a „Medigen” mobilalkalmazáson, tehát a Szolgáltatón keresztül értesíti Felhasználót arról, hogy gyógyszertári előjegyzése alapján a gyógyszertár a gyógyszereket összeállította, azok a gyógyszertárban, az eredeti vény bemutatásával és a gyógyszerész részére történő átadásával átveheti.

Amennyiben a Felhasználó nem jelenik meg a patika által visszajelzett időpontban a gyógyszertárban, a gyógyszertárnak bármikor joga van az előjegyzés lezárásához, amelyről a Felhasználó külön értesítést kap.

IV. FELHASZNÁLÓI TEVÉKENYSÉG A „MEDIGEN” MOBILALKALMAZÁSBAN

IV.1. Regisztráció, regisztráció korlátozása, felfüggesztése, törlése

IV.1.1. A Szolgáltató a „ Medigen” mobilalkalmazáson keresztül ingyenes és önkéntes regisztrációs lehetőséget biztosít a Felhasználók részére annak érdekében, hogy a folyamatosan bővülő lehetőségeket igénybe tudják venni. A regisztráció jóváhagyásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa önkéntesen megadott adatok a Szolgáltató rendszerében rögzítésre, tárolásra kerüljenek. A regisztráció sikeres végrehajtásáról Szolgáltató Felhasználót email üzenetben értesíti arról, hogy regisztrációja létrejött, amelynek véglegesítése Felhasználó aktiválásához kötött.

IV.1.2. A regisztráció során a Felhasználó felelős azért, hogy a valóságnak mindenben megfelelő, teljes körű információt.

IV.1.3. A regisztrálással a Felhasználó elismeri, hogy a jelen ÁSZF és Adatvédelmi szabályzat tartalmát teljes körűen megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el és vállalja, hogy annak mindenkori módosításait is figyelemmel kíséri.

A módosításokkal összefüggésben Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a módosítással szemben annak hatályba lépését követő 5 (öt) naptári napon belül kifogást emelhet, amelynek elmaradása azzal jár, hogy Felhasználó a módosított rendelkezéseket is kötelezőnek fogadja el.

Felhasználó a regisztráció jóváhagyásával elfogadja, hogy a regisztráció jóváhagyása, valamint az alkalmazáson belül bármely esetben az OK gomb megnyomása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 5.§. (1) bekezdés a). pontja szerinti írásbeli hozzájárulásának minősül.

IV1.4. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztrált adataiban bekövetkezett bármilyen változásról haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 15 (tizenöt) naptári napon belül értesíti a Szolgáltatót. Ennek elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő következményekért a Szolgáltató nem felelős.

IV.1.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a regisztrációt törölje, amelyről email-en értesítést küld az érintett Felhasználónak a regisztráláskor megadott vagy a későbbiekben módosított email címre. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a Felhasználó megszegi a jelen szerződésben foglaltakat, illetve a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely jogszabályba ütközik, illetve a Felhasználó rosszhiszemű magatartást folytat, továbbá magatartása sérti vagy veszélyezteti a Szolgáltató jó hírét vagy a „ Medigen” mobilalkalmazáson elérhető szolgáltatások minőségével kapcsolatos megítélést.

IV.1.6. A Felhasználó Szolgáltató általi törlése esetén a Felhasználó a Szolgáltatóval szemben semmiféle igénnyel nem élhet, a Szolgáltatóval szemben követelést (akár a regisztráció újra aktiválására) nem támaszthat.

IV.1.7. Felhasználó a regisztrációt követően bármikor, indokolás nélkül, törölheti a „ Medigen” mobilalkalmazást, illetve írásban kérheti a Szolgáltatótól a regisztrációjának a törlését. Ez utóbbi esetben a törlésre a Felhasználó által a „ Medigen” mobilalkalmazáson regisztráláskor rögzített vagy későbbiekben módosított email címről érkező írásbeli kérelem Szolgáltató részére történő megküldését követő 5 (öt) munknapon belül kerül sor. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a profil törlésével egyidejűleg a „ Medigen” mobilalkalmazásban rögzített adatok, emlékeztetők, információk véglegesen elvesznek.

IV.2. Bejelentkezés

IV.2.1. A sikeres regisztrálást követően Felhasználó a regisztrációkor megadott email címmel és jelszóval tud belépni a www.medigen.hu oldalra vagy a „ Medigen” mobilalkalmazásba. A Felhasználó jogosult a jelszavát a „ Medigen” mobilalkalmazás erre kialakított felületén, bármikor megváltoztatni. A jelszóváltoztatással, illetőleg a jelszó pótlásával kapcsolatosan a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálata szükség esetén segítséget nyújt.

IV.2.2. Tekintettel arra, hogy az email cím és a jelszó a Felhasználót (a webes, vagy a mobil felületre történő belépés szempontjából) azonosítja és ez alapján tett bármilyen, a „ Medigen” mobilalkalmazásban tett bejegyzés ahhoz kapcsolódik, ezért a Felhasználónak fokozott gondossággal kötelessége eljárni annak érdekében, hogy az email cím és a jelszó illetéktelenek tudomására ne jusson. Az email cím és jelszó illetéktelenek általi felhasználásból eredő következményekért a Felhasználó felelős, a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

IV.3. Gyógyszertári (patikai) előjegyzés működése, használata:

IV.3.1. A Felhasználó saját, önkéntes döntése alapján, a „ Medigen” mobilalkalmazás segítségével, ún. okoseszköz használatával, a számára az orvos által kiállított orvosi vényt, vényenként egy alkalommal feltöltheti a „ Medigen” mobilalkalmazásba. A vény feltöltés és mobilalkalmazás korlátozott adattartalmat jelent, ugyanis az sem személy-, sem betegazonosítási adatokat nem tartalmaz.

IV.3.2. A Felhasználó a vény feltöltésével egyidejűleg kiválaszthatja azon gyógyszertárat, ahol az előjegyzett terméket meg kívánja vásárolni. A Mobilalkalmazás a Felhasználó által kiválasztott gyógyszertárat automatikus üzenetben, a „Patikanet” által üzemeltetett információs rendszeren, a www.patikanet.hu weboldalon keresztül tájékoztatja a konkrét gyógyszer igényről, azaz az alkalmazás üzenetet küld pl. az Óbuda Patikának, hogy orvosi vény került kiállításra Algopyrin 500 mg tablettára a mai napon, amely vényt a gyógyszertárban kíván kiváltani a vénnyel rendelkező, de személyében nem azonosított természetes személy.

IV.3.3. A Gyógyszertár a gyógyszertári előjegyzésre vonatkozó üzenet alapján gondoskodik arról, hogy gyógyszertárban rendelkezésre álljon a feltöltött vényen szereplő gyógyszer a vényen szereplő mennyiségben. Amennyiben ez megtörtént, a mobilalkalmazás használatával a gyógyszertár visszajelzést küld az átvétel várható időpontjáról.

IV.3.4. A Felhasználó a IV.3.3. pontban meghatározott naptól a gyógyszertárban a gyógyszertári előírásoknak megfelelően, az eredeti orvosi vény átadása mellett átveheti az előjegyzés alapján összekészített gyógyszer(eke)t.

IV.3.5. A mobilalkalmazás a Felhasználót folyamatosan tájékoztatja előjegyzésének állapotáról, státuszáról, az előjegyzési tranzakció nyomon követhető. A gyógyszertár vagy a rendszergazdai integráció gondoskodik a tranzakció állapotának kezeléséről.

IV.3.6. Amennyiben a Felhasználó a jelzett időpontban nem jelenik meg a gyógyszertárban, akkor a rendszer automatikusan, naponta figyelmeztető jelzést küld számára, 2 (kettő) munkanapon keresztül. A határidő letelte után a gyógyszertár gondoskodik az előjegyzés rendszerben történő lezárásáról, illetve saját döntése alapján a lezárás időpontját meghosszabbíthatja.

IV.3.7. Amennyiben a gyógyszertár az előjegyzés lezárását vagy törlését elmulasztja, akkor arra a Szolgáltató is jogosult.

IV.3.8. A „ Medigen” mobilalkalmazás használatával a Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a „ Medigen” rendszer a „Patikanet” informatikai rendszerét, vagy a gyógyszertári rendszergazda integrált rendszerét használja, az előjegyzési igényét e rendszeren keresztül továbbítja a gyógyszertár felé. A rendszer tárolja és kezeli a személyazonosításra NEM alkalmas adatokat.

IV.3.9. A Felhasználó tudomásul veszi és kimondottan hozzájárul ahhoz, hogy a rendszer és a gyógyszertár az alábbi adatokat tárolja és kezelje: a vény kiállításának éve, napja, a vény sorszáma, a vény ún. CDV kódja, a vényre felírt ún. TTT-kód (gyógyszer kódja), illetve a gyógyszerek darabszáma. Ezen adatok alapján a rendszer a Felhasználó részére egy egyedi sorszámot generál, amely sem személy-, sem pedig betegazonosításra NEM alkalmas.

IV.3.10. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előjegyzési rendszer használata nem gyógyszer vásárlás, illetve nem minősül gyógyszer rendelésnek, így a gyógyszertár felelőssége az orvosi vény elfogadása vagy az elfogadásának (és a gyógyszer kiadásának) megtagadása.

IV.3.11. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ugyanazon vény vonatkozásában kizárólag egy gyógyszertárban igényelhet előjegyzést. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a 90 (kilencven) naptári napnál régebbi vények vonatkozásában előjegyzés nem igényelhető, ugyanis azon vények érvénytelenek.

V. ADAT- ÉS TITOKVÉDELEM

V.1. A Felhasználó – egyben, mint érintett – önkéntesen hozzájárul az általa saját akarat elhatározásból megadott, rögzített adatok tárolásához és kezeléséhez, regisztrációjának jóváhagyása, valamint az adatrögzítést követő OK gomb megnyomása a Felhasználó adatkezelésre, tárolásra vonatkozó írásbeli hozzájárulásának, jóváhagyásának felel meg.

V.2. Szolgáltató, egyben, mint Adatkezelő kijelenti, hogy a tudomására jutott adatok kezelését, tárolását a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény előírásai szerint végzi, amelyhez a Felhasználó a regisztrációval, valamint minden rögzítésnél történő OK gomb megnyomásával írásbeli hozzájárulását adja.

V.3. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen ÁSZF-ben és Adatvédelmi szabályzatban szabályozott regisztrációhoz, bejelentkezéshez, adat rögzítéshez, tároláshoz stb. tartozó adatok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a felhasználó írásbeli hozzájárulása alapján kezelendő, tárolandó, amely a regisztrációval és a folyamatos rögzítés egyedileg történő mentésével megadottnak tekintendő. Ez egyben az adatkezelés jogalapja.

V.4. A Felhasználó és a Szolgáltató vállalják, hogy az egymásnak megadott, a szolgáltatások teljesítése során vagy azzal kapcsolatban megszerzett vagy bármilyen módon tudomásukra jutott bármely üzleti, gazdasági vagy egyéb titkot, valamint a másik félre vagy ügyfeleire közvetlenül vagy közvetetten vonatkozó bármely olyan tényt, információt, adatot vagy megoldást, amelynek bizalmas kezeléséhez a másik félnek érdeke fűződik, bizalmasan kezelik a közöttük fennálló jogviszony hatálya alatt és bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig, kivéve, amennyiben annak kiadására kötelező érvényű szabály kötelezi valamely felet, vagy az adott információ egyébként nyilvánosságra került.

V.5. Szolgáltató az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján az esetlegesen megadott egészségügyi adatokat statisztikai célra, személyazonosításra alkalmatlan módon kezeli.

V.6. A Szolgáltató, mint adatkezelő tiszteletben tartja a Felhasználók személyes adatait (továbbiakban, mint adat is). A Szolgáltató mindent megtesz az általa kezelt adatok megőrzéséért és integritásának védelméért, azokat nyilvánosan hozzáférhető módon nem tárolja és kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételekben megjelölt célok érdekében, annak keretei között használja fel azokat.

V.7. A Szolgáltató minden tekintetben meg kíván felelni a vonatkozó kötelező jogszabályi előírásoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság irányelveinek, valamint a vonatkozó etikai normáknak egyaránt.

V.8. Szolgáltató a szerződéskötéskor, illetve a regisztráció során megadott adatokat bizalmasan kezeli a Felhasználók előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján, harmadik személynek azokat nem adja át, kivéve az alábbiakban megjelölt eseteket. A Szolgáltató az adatkezelés vonatkozásában kizárólag az érintettől közvetlenül felvett adatokat rögzíti, és azokat harmadik fél számára nem továbbítja, kivéve a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt eseteket.

V.9. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Törvényszék, az Ügyészség, a nyomozó hatóság, az adatvédelmi hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót.

V.10. A Felhasználóknak a regisztrációkor meg kell adniuk a felhasználási jogosultság ellenőrzéséhez szükséges adatukat: email cím, születési év. Ezek kötelezően, a regisztráció során megadandó adatok. Minden más adat megadása fakultatív módon történik, a Felhasználó kizárólagos döntése eredményeként.

A Felhasználó önkéntes döntése nyomán lehetőség van arra, hogy az egészségügyi állapotának nyomon követése és az esetleges terápia támogatása céljából a „ Medigen” mobilalkalmazásban rögzítse a vérnyomás értékét, vércukor értékét, a rögzítés időpontját, körülményeit, vagy gyógyszeremlékeztőt állítson be, amely tartalmazza a gyógyszer nevét, a terápia adatait (mikor, milyen gyakorisággal mennyi gyógyszert kell bevennie).

A „ Medigen” mobilalkalmazás a Felhasználó által esetlegesen leadott patikai előjegyzések adminisztrációja céljából rögzíti az előjegyzett gyógyszer nevét és mennyiségét, az előjegyzéssel érintett patikát, az előjegyzés időpontját, a beolvasott vény személyes adatokat nem tartalmazó, technikai jellegű azonosítóit.

V.11. Az adatkezelés időtartama a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően minden esetben az adatkezelési cél megvalósulásáig vagy, ha az korábban bekövetkezik, úgy az érintett kérésére, illetve kezdeményezésére történő törlésig tart, kivéve, ha a Szolgáltatót jogszabály az adatok megőrzésére kötelezi.

V.12. Szolgáltató a kezelt adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő adat a rendelkezésére áll.

V.13. A Felhasználókról kizárólag anonim módon készült technikai statisztikai elemzéseket is igénybe vesz a Szolgáltató a felhasználói élmény fokozása érdekében, mint amilyen például a Google Play szolgáltatás adminisztrációs rendszere. A Szolgáltató ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.

V.14. Az adatkezeléssel kapcsolatos bejelentések, illetve információkérés megtételére, a regisztráció törlésének kezdeményezésére elektronikus úton a következő email címen van lehetőség: medigen@medigen.hu. A megkeresés postai úton az alábbi címen lehetséges: 1114 Budapest, Orlay u. 4. I. em. 4. A bejelentésnek nincs formai követelménye, de a jogosultságnak és a nyilatkozat tartalmának egyértelműen ki kell derülnie.

V.15. A Felhasználó az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését is, kivéve, ha erre a vonatkozó jogszabályok nem adnak rá lehetőséget, mert az adatkezelést kötelezővé teszik a Szolgáltató számára. Tiltakozhat továbbá adatának kezelése ellen, ha az adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, illetve a jogszabályban meghatározott egyéb esetben.

V.16. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Tiltakozás, információkérés, valamint egyéb bejelentés, törlési kérelem, illetve adatvédelemmel vagy adatkezeléssel kapcsolatos minden egyéb kapcsolatfelvétel esetén a Szolgáltató írásban, 5 (öt) munkanapon belül köteles írásban, közérthető módon megfogalmazott levél formájában válaszolni.

V.17. Az adatok kezelésének menete az alábbiak szerint írható le. A regisztrált Felhasználó egy megerősítő email-t kap a regisztrációkor megadott email címére. Előjegyzés elküldése esetén az előjegyzés tényéről és státuszairól automatikus email értesítést küld a rendszer a regisztrációkor megadott email címre.

Az előjegyzés adataiból automatikusan egy anonimizált, technikai azonosító szám generálódik a rendszerben. A kiválasztott gyógyszertár, az előjegyzést feldolgozó rendszergazda ezen technikai azonosító számot ismeri meg, továbbá az előjegyezni kívánt termékek listáját, mennyiségét, az előjegyzés időpontját. A rendszerből a kiválasztott gyógyszertár, vagy az előjegyzést feldolgozó rendszergazda semmilyen módon nem képes visszaállítani az előjegyzést leadó személy bármely személyes adatát, email címét.

A gyógyszertár a rendszer segítségével – egy alkalommal, az előjegyzés feldolgozásával összefüggésben – tetszőleges tartalmú üzenetet küldhet az előjegyzést leadó Felhasználó részére, amely a mobilalkalmazáson belül jelenik meg.

V.18. A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásához és a rendszer üzemeltetéséhez az InnoWay Kft. (Székhely: 1043 Budapest, Csányi László u. 34.) és az Ardinsys Zrt. (Székhely: 1023 Budapest, Mecset utca 10-12. fszt. 2.) szervereit veszi igénybe.

V.19. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

V.20. A kiskorú természetes személy Felhasználók és egyéb cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló Felhasználók hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes képviselőjük (általában a szülő) beleegyezése vagy jóváhagyása is szükséges, ezért az ő sikeres regisztrációjuk, vagy Szolgáltatás használatának előfeltétele a törvényes képviselő beleegyezésének, vagy jóváhagyásának megszerzése a mobilalkalmazás használatához.

V.21. A kiskorú, vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes természetes személy Felhasználó regisztrációját és a mobilalkalmazás használatát ennek megfelelően az adatkezelő úgy értelmezi, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez előzetesen beszerezte törvényes képviselőjének beleegyezését, illetve jóváhagyását, amely a Felhasználó tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja és azt az adatkezelő kérésére bármikor az adatkezelő rendelkezésére bocsátja.

V.22. A Felhasználók, továbbá más érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. Az adatkezeléssel és jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatosan a Felhasználók és az esetleges további érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhatnak panaszaikkal. A Felhasználó és érintett a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen Törvényszékhez fordulhat. A Törvényszék az ügyben soron kívül jár el.

VI. ÁSZF ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

VI.1. A jelen ÁSZF és Adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a „ Medigen” mobilalkalmazásban és a Szolgáltató a Felhasználó számára azt írásbeli megkeresése alapján más úton is hozzáférhetővé teszi.

VI.2. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et és Adatvédelmi szabályzatot egyoldalúan módosítani. A módosításról és annak hatályba lépéséről a Szolgáltató a „Medigen” mobilalkalmazás keretében tájékoztatja az oldal látogatóit. Az egyoldalú módosítással szemben Felhasználó a IV.1.3. pontban foglaltaknak megfelelően kifogást emelhet.

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

VII.1. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a www.medigen.hu oldalra, valamint a „ Medigen” mobilalkalmazáshoz történő csatlakozás miatt következett be, illetőleg azért, ha az oldal átmenetileg nem elérhető a Felhasználó részére. A Felhasználót terheli a számítógépe /mobiltelefonja / bármilyen egyéb (mobil)eszköze, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

VII.2. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a jelen ÁSZF-ben és Adatvédelmi szabályzatban meghatározott kötelezettségeit teljesítse.

VII.3. A jelen szabályzatban foglaltakkal kapcsolatban, az esetlegesen nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv és a magyar jog kapcsolódó szabályai az irányadók.

VII.4. A www.medigen.hu oldalon, valamint a „ Medigen” mobilalkalmazásban elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő jogvitákban a Felek elsősorban békés úton próbálják meg rendezni a vitájukat, ennek eredménytelensége esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság bír kizárólagos illetékességgel.

Budapest, 2017. május 30.

Hatályba lépés: 2017. május 30.