Jogi nyilatkozat
A webhely használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő valamennyi információ Ön általi használatát.Általános bevezetés

Jelen weboldal (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi weboldalt kizárva) a Medigen.hu Egészségügyi, Szervező és Szolgáltató Zrt. (székhely: 1114 Budapest, Orlay utca 4., cégjegyzékszám: 01-10-048399) kezeli (továbbiakban: „ Medigen.hu”).

A jelen weboldalt látogató Felhasználók saját felelősségükre használják és saját döntésük alapján regisztrálnak. A weboldalon történő regisztrációval a Felhasználó elfogadja az Általános szerződési feltételeket és Adatvédelmi szabályzatot (ÁSZF) és az alábbi feltételeket, amelyeket a Medigen.hu bármikor jogosult egyoldalúan módosítani.

Jelen weboldal kizárólag a Magyarországon élő természetes személyek részére készült, így az oldalon feltüntetett valamennyi információ kizárólag az adott országra vonatkozik.

A szolgáltatás során Felhasználónak minősül a weboldalon regisztráló természetes személy (továbbiakban Felhasználó), illetőleg mindenki, aki annak bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Weblap szolgáltatása bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Jogi Nyilatkozat feltételeit.

Szellemi tulajdonjogok

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a weboldalon szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, hang, video, szoftver és egyéb anyag szerzői vagy védjegyjogait, a Medigen.hu vagy annak kapcsolt vállalkozásai tulajdonát képezi vagy a megfelelő tulajdonos engedélyével került a weboldalra. A weboldalon szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, elemzések, kimutatások és egyéb információs anyagok, a weboldalon elhelyezett anyagok – beleértve a védjegyeket és a domain neveket – szerzői jogi védelem alatt állnak és azokat a Medigen.hu birtokolja, vagy használatukra jogosult.

A weboldal tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata – így különösen annak tárolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása – kizárólag a Medigen.hu Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

Előzetes írásbeli jóváhagyásunk nélkül Önnek tilos:

  • kereskedelmi célokra használni a weboldalt, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta szereplő márkákat; és
  • módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba vagy harmadik fél webhelyébe).

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Medigen.hu a fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Medigen.hu minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

Tartalom

A jelen weboldal tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze, amellyel összefüggésben a Medigen.hu minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a www.medigen.hu weboldalán közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában.

Ennek ellenére, a Medigen.hu sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor módosításokat, alkalmazást segítő fejlesztést és javításokat hajtson végre.
A Weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A saját egészségét érintő kérdésekben forduljon közvetlenül orvosához, a felhasznált gyógyszerekkel kapcsolatban gyógyszerészéhez!

A Medigen.hu bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal a kitétellel, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen weboldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően az OK gomb megnyomásával, a szolgáltatás igénybe vételével a Felhasználó fogadhatja el a feltételek módosítását. A weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a weboldalon megtalálható más dokumentum, a Jogi Nyilatkozat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra nézve.

A weboldal szolgáltatásainak része a más webes tartalmakban közzétett hírek, információk ismeretek közvetlen (deep) linkek útján történő elérhetőségének a biztosítása is. Ennek megfelelően a weboldal által nyújtott ismeretek, illetve a weboldal működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Medigen.hu, mint szolgáltató, ez esetben mint közvetítő szolgáltató a hivatkozott törvény rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Felelősség

A Medigen.hu nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért, a weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A Medigen.hu nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A Medigen.hu nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért sem, amelyek a weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő rosszhiszemű, illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A weboldal szolgáltatásának igénybe vétele során a Felhasználó tevékenysége által, illetve a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért és jogsérelemért, valamint egyéb következményért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság weboldallal szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, weboldal által megkövetelt intézkedést megtenni ezeknek való megfelelés érdekében. Felhasználó köteles weboldalnak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami weboldalt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Adatvédelem

A Medigen.hu bármely, a Felhasználó által a regisztráció alatt, valamint azt követően önként, saját akarat elhatározásból rögzített , és Szolgáltató tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel, tárol. A Felhasználó ezen túlmenően a regisztráció jóváhagyásával elfogadja, hogy a regisztráció jóváhagyása, valamint az alkalmazáson belül bármely esetben az OK gomb megnyomása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 5.§. (1) bekezdés a). pontja szerinti írásbeli hozzájárulásának minősül, amellyel jóváhagyását adja a Felhasználó ahhoz, hogy az általa rögzített adatokat a Szolgáltató tárolja, kezelje.

A Medigen.hu tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Medigen.hu-hoz, ezzel írásbeli hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Medigen.hu – azt a Felhasználó törlésre vonatkozó saját döntéséig nyilvántartsa és kezelje.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Medigen.hu weboldaláról más vállalkozások weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az ott rögzített személyes adatainak biztonságáért a Medigen.hu nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető vállalkozás adatvédelmi politikájáról.

Weboldal elérhetősége

Felhasználó tudomásul veszi, hogy technikailag nem lehetséges, hogy a weboldal folyamatosan hibátlanul működjön, amelynek eredményeként a hibák a weboldal ideiglenes elérhetetlenségét eredményezhetik, ezért a Medigen.hu nem vonható felelősségre.

A weboldal működését a Medigen.hu hatáskörén kívülálló körülmények is károsan befolyásolhatják, ilyenek lehetnek, a Felhasználó illetve más rendszerek és hálózatok közötti átviteli és telekommunikációs linkek.

A Medigen.hu ideiglenesen módosíthatja, illetve megszakíthatja a weboldal vagy annak egyes részei elérhetőségét, hogy karbantartást végezzen és/vagy módosítsa weboldalt.
A Medigen.hu nem felelős a weboldal elérhetőségének módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszakításáért.

A weboldalhoz hivatkozással kapcsolódó webhelyek

A weboldal tartalmazhat olyan, más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. hivatkozás, banner, gomb), amelyek weboldalunk egy adott szegmenséhez kapcsolódnak.

Mivel a Medigen.hu-nak nincs ellenőrzési lehetősége és nem hitelesítheti a weboldalához kapcsolódó linkeket és mivel a Medigen.hu nem vizsgálta felül bármelyik, illetve az összes oldalt, amelyekhez a weboldal linkeken keresztül kapcsolódik, a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Medigen.hu nem felelős a saját weboldalán kívüli webhelyekért vagy bármely egyéb helyért, amely a weboldalhoz linkeken keresztül kapcsolódik. A Felhasználó saját felelősségére és a Medigen.hu engedélye nélkül kapcsolódik a weboldalon keresztül az egyéb webhelyekhez. Ezen oldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető vállalkozás adatvédelmi politikájáról.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne weboldalunkkal kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen: Medigen.hu Egészségügyi, Szervező és Szolgáltató Zrt. (1114 Budapest, Orlay utca 4. vagy medigen@medigen.hu).

Egyéb rendelkezések

A weboldal által nyújtott szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a weboldal jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Jogi Nyilatkozat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Jogi Nyilatkozat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen veszi igénybe a szolgáltatást, a Medigen.hu jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

A Felhasználó felelőssége a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztráció megszűnését követően is fennáll.

Fenntartjuk a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal Felhasználó általi használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.

Budapest, 2017. május 30.